Call us: +91-9810118930 | E-mail: [email protected]

State Heads

Maharashtra

Syed Mehboob Nizmi Advocate
Naib Sajjadanashin
Dargah Hazrat Nizamuddin Aurangabadi

Aurangabad

Delhi

Ghulam mustafa nizami

Rajasthan

Syed Ziauddin Ziyaee

Naib Sajjadanashin
Dargah Hazrat Maulana Sahib
Jaipur, Rajasthan

Top